Revision history of "Category:Transform/cs"

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.


Languages Language: 

English • čeština

  • (cur | prev) 21:20, 27 February 2017Want (Talk | contribs). . (245 bytes) (+245). . (Created page with "{{Title|Transformace (Transform)}} Vrstvy, které svým působením ovlivňují pozici, velikost a natočení nižších vrstev. <!-- Seznam stránek v této kategorii se g...")