Przegląd

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "<!-- Page info --> {{Title|Overview}} {{Navigation|Category:Manual|Doc:Getting Started}} Category:Manual Category:Unverified <!-- Page info end --> Synfig Studio jest to ...")
 
 
(7 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<!-- Page info -->
 
<!-- Page info -->
{{Title|Overview}}
+
{{Title|Przegląd}}
 
{{Navigation|Category:Manual|Doc:Getting Started}}
 
{{Navigation|Category:Manual|Doc:Getting Started}}
 
[[Category:Manual]]
 
[[Category:Manual]]
Line 10: Line 10:
 
<!-- TODO: Insert illustration of frame-by-frame animation here -->
 
<!-- TODO: Insert illustration of frame-by-frame animation here -->
  
Synfig Studio korzysta z dwóch technik to draw these frames:
+
Synfig Studio korzysta z dwóch technik gnerowania tych klatek:
 
* Morphing animation
 
* Morphing animation
 
* Cutout animation
 
* Cutout animation
  
'''Morphing''' bierze dwa obrazy i tworzy płynne przejście między nimi. Odbywa się to przez zmianę jednego kształtu w drugi, często wspomagane za pomocą '''punktów kontrolnych'''. Synfig Studio morphs vector kształtuje się automatycznie. Animacja odbywa się po prostu poprzez dostarczanie rysunków na kluczowych stanowiskach w stosunkowo szerokich przedziałach czasowych. Artysta dostarcza tyle klatek, ile potrzeba do stworzenia prostego wyrażenia ruchu na scenie. Synfig Studio ostrożnie przy tworzeniu Synfig Studio takes care of creating the in-between frames.
+
[[Image:Rose4b.gif|100px|right]]
<!-- TODO: Insert illustration of morphing animation here -->
+
'''Morphing''' bierze dwa obrazy i tworzy płynne przejście między nimi. Odbywa się to przez zmianę jednego kształtu w drugi, często wspomagane za pomocą '''punktów kontrolnych'''. Synfig Studio morphs vector kształtuje się automatycznie. Animacja odbywa się po prostu poprzez dostarczanie rysunków na kluczowych stanowiskach w stosunkowo szerokich przedziałach czasowych. Artysta dostarcza tyle klatek, ile potrzeba do stworzenia prostego wyrażenia ruchu na scenie. Synfig Studio zajmuje się tworzeniem w-pomiędzy klatkami.
  
'''Cutout animation''' is created by splitting objects into parts and applying some simple transformations to them (like translation, rotation or scale) at different points in time. Synfig Studio uses those values to interpolate the motion for in-between frames. Cutout animation can be produced from '''bitmap images''' or '''vector graphics'''.
 
<!-- TODO: Insert illustration of cutout animation here -->
 
  
In either case Synfig Studio's role is to fill the gaps between frames (also called "keyframes") to produce smooth, fluid animation. This process is called "tweening". But tweening is not the only advantage of Synfig Studio.
+
[[Image:Cutoutsample.gif|100px|left]]
 +
'''Cutout animation''' jest tworzona przez podział obiektów na dwie części i zastosowanie kilku prostych przekształceń do nich (jak przemieszczenie, obrót lub skalowanie) w różnych punktach w czasie. Synfig Studio używa tych wartości do interpolacji ruchu w-pomiędzy klatkami. Cutout animation może być wytworzone z '''obrazów bitmapowych''' lub '''grafiki wektorowej'''.
  
Although Synfig Studio is not directly intended to draw animation frame-by-frame, it can be used to bring your hand-drawn frame-by-frame animation to film-quality level. The artist converts each frame's bitmap data into vector format. This process, called "tracing", is usually done by hand by constructing vector shapes on top of bitmap images. Some fun and fascinating effects can be applied during the creation process to achieve a professional animation look.
+
 
 +
W obu przypadkach rolą Synfig Studio jest wypełnienie luk między klatkami kluczowymi (zwanymi także "keyframes") w celu uzyskania gładkiej, płynnej animacji. Ten proces nosi nazwę "tweening". Ale tweening nie jest jedyną zaletą Synfig Studio.
 +
 
 +
Chociaż Synfig Studio nie jest bezpośrednio przeznaczony do rysowania animacji klatka po klatce, może być stosowany do przetworzenia twojej ręcznie narysowanej animacji poklatkowej do filmowej jakości poziomu. Artysta przekształca każdą klatkę danych bitmapy na format wektorowy. Ten proces, nosi nazwę "tracing", zwykle odbywa się ręcznie poprzez budowę kształtów wektorowych na powierzchni bitmapy. Niektóre zabawne i fascynujące efekty mogą być zastosowane w czasie procesu tworzenia dla osiągnięcia profesjonalnie wyglądającej animacji.
 
<!-- TODO: Illustration - bitmap image and same image traced in Synfig Studio -->
 
<!-- TODO: Illustration - bitmap image and same image traced in Synfig Studio -->
  
Synfig Studio gives you flexible control over repeated data, such as colors, outline characteristics, textures, images and many more - even animation trajectories and their actions (sets). Re-using repeated data is done by linking. And for serious animation projects, Synfig Studio has the power to deliver to your satisfaction.
+
Synfig Studio daje elastyczną kontrolę nad powtarzającymi się danymi, takimi jak barwniki, właściwości outline, tekstur, obrazów i wiele innych - nawet trajektorie animacji i ich działań (zestawy). Ponowne wykorzystanie powtarzających się danych odbywa się poprzez połączenie. A dla poważnych projektów animacji, Synfig Studio potrafi cię zadowolić.
 +
 
 +
Wśród zwykłych kawałków łączących dane dzieł sztuki można również określić stosunki między nimi za pomocą zestawu funkcji. To pozwala artyście stworzyć automatyczną animację na podstawie określonych praw i doprowadza cały proces animacji do nowego poziomu.
 +
[[Image:Parabolic-shot.gif|center]]
  
Among the plain linking pieces of artwork data you can also define relations between them using a set of functions. That allows the artist to create automatic animation based on the defined laws and brings the whole animation process to a new level.
 
<!-- TODO: Example illustration of parabolic shot -->
 
 
<!-- TODO: Write a few lines here that Synfig can be used to produce simple animations too -->
 
<!-- TODO: Write a few lines here that Synfig can be used to produce simple animations too -->
  
Synfig Studio's features are covered in detail within this manual.
+
Cechy Synfig Studio są szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji.
  
  

Latest revision as of 11:50, 5 November 2013

Warning!

This page contains outdated information.

The release of Synfig Studio 0.64.0 introduced new terminology and this translated page needs to be updated according to original English text.

You can help updating this page - see instructions here. Thank you!

warning end


Navigation Navigation:  Manual>>

Synfig Studio jest to oprogramowanie do tworzenia animacji wektorowej 2D, na licencji open-source. Jest przeznaczony do produkcji filmowej jakości animacji z mniejszą ilością ludzi i zasobów.

Jak pewnie wiecie, animacja jest to szybkie wyświetlanie sekwencji obrazów tworzących iluzję ruchu. Tradycyjnie animacja 2D jest tworzona po przez rysowanie każdego obrazu osobno. Obrazy te noszą nazwę "klatek [frames]". Ta metoda nazywa się "animacja poklatkowa [frame-by-frame animation]". Złudzenie ruchu wymaga wiele takich klatek. Metoda ta jest powolna, wymagająca wiele czasu i nakładów.

Synfig Studio korzysta z dwóch technik gnerowania tych klatek:

  • Morphing animation
  • Cutout animation
Rose4b.gif

Morphing bierze dwa obrazy i tworzy płynne przejście między nimi. Odbywa się to przez zmianę jednego kształtu w drugi, często wspomagane za pomocą punktów kontrolnych. Synfig Studio morphs vector kształtuje się automatycznie. Animacja odbywa się po prostu poprzez dostarczanie rysunków na kluczowych stanowiskach w stosunkowo szerokich przedziałach czasowych. Artysta dostarcza tyle klatek, ile potrzeba do stworzenia prostego wyrażenia ruchu na scenie. Synfig Studio zajmuje się tworzeniem w-pomiędzy klatkami.


Cutoutsample.gif

Cutout animation jest tworzona przez podział obiektów na dwie części i zastosowanie kilku prostych przekształceń do nich (jak przemieszczenie, obrót lub skalowanie) w różnych punktach w czasie. Synfig Studio używa tych wartości do interpolacji ruchu w-pomiędzy klatkami. Cutout animation może być wytworzone z obrazów bitmapowych lub grafiki wektorowej.


W obu przypadkach rolą Synfig Studio jest wypełnienie luk między klatkami kluczowymi (zwanymi także "keyframes") w celu uzyskania gładkiej, płynnej animacji. Ten proces nosi nazwę "tweening". Ale tweening nie jest jedyną zaletą Synfig Studio.

Chociaż Synfig Studio nie jest bezpośrednio przeznaczony do rysowania animacji klatka po klatce, może być stosowany do przetworzenia twojej ręcznie narysowanej animacji poklatkowej do filmowej jakości poziomu. Artysta przekształca każdą klatkę danych bitmapy na format wektorowy. Ten proces, nosi nazwę "tracing", zwykle odbywa się ręcznie poprzez budowę kształtów wektorowych na powierzchni bitmapy. Niektóre zabawne i fascynujące efekty mogą być zastosowane w czasie procesu tworzenia dla osiągnięcia profesjonalnie wyglądającej animacji.

Synfig Studio daje elastyczną kontrolę nad powtarzającymi się danymi, takimi jak barwniki, właściwości outline, tekstur, obrazów i wiele innych - nawet trajektorie animacji i ich działań (zestawy). Ponowne wykorzystanie powtarzających się danych odbywa się poprzez połączenie. A dla poważnych projektów animacji, Synfig Studio potrafi cię zadowolić.

Wśród zwykłych kawałków łączących dane dzieł sztuki można również określić stosunki między nimi za pomocą zestawu funkcji. To pozwala artyście stworzyć automatyczną animację na podstawie określonych praw i doprowadza cały proces animacji do nowego poziomu.

Parabolic-shot.gif


Cechy Synfig Studio są szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji.


Navigation Navigation:  Manual>>