Revision history of "Command:Revert/cs"

From Synfig Studio :: Documentation
Jump to: navigation, search
Languages Language: 

English • čeština

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 00:39, 9 February 2017Want (Talk | contribs). . (429 bytes) (+429). . (Created page with "{{Title|Vrátit (Revert)}} {{Category|File Menu}} Při této volbě se natáhne do paměti zpět již uložená verzi projektu. V případě že ve stávající verzi projek...")